fbpx

929 בגלבוע - עדי הולצמן - הזרעים לפילוג הממלכה - מלכים א ה-י

שיתוף:

מאמר קודם

שיעורי 929 - הפילוג בימי ירבעם - מלכים א יא-יב

מאמר הבא

929 בגלבוע -ד"ר חזי כהן - סקירה של מלכות שלמה - מלכים א א-יא
דילוג לתוכן לפרטים על שנת מדרשה