fbpx Skip to main content

פרשת במדבר – מדרש פשוט או פשט נדרש/ ד"ר חזי כהן

פרשת במדבר נקראת בימי המסע בין חג הפסח לחג מתן תורה, המשקף תהליך של הכנה, ששיאוחג כריתת הברית בינינו לה'. המסע במישור הזמן הוביל אותי לחשוב על מסעות במישור המקום, כלומר על מסעות בני ישראל שעליהם מסופר בספר במדבר. מסעות ישראל ממקום למקום, כמו מסענו בזמן, בנוי על תפיסה עמוקה של תהליכים נפשיים-רוחניים שאנו אמורים לחוות. ספר במדבר עוסק במסעם של בני ישראל מסיני לערבות מואב ומציב לפנינו בעצם את המסע הנפשי- רוחני שעברו.

ספר במדבר מורכב משלוש חטיבות: פרקים א-י עוסקים בימים האחרונים במדבר; פרקים יא-כא עוסקים במסע מסיני לערבות מואב; פרקים כב-לו עוסקים בחניה בערבות מואב.

מה בא מבנה הספר ללמדנו?

ראשית, הוא מלמד שיציאה למסע מצריכה הכנה ראויה. התורה מקדישה עשרה פרקים העוסקים במנין העם, שאינו רק טכני אלא משקף יחוד וחשיבות, בדיני הלויים והכהנים המשלימים את שלוש המחנות, בדיני צרוע, נזיר וסוטה שעניינם קדושת המחנה ובחנוכת המשכן שלאחריה ניתן לנוע אל ערבות מואב.

שנית, מבנה הספר מלמד שהכנה מוצלחת אינה מונעת כישלונות. גם לאחר ההכנה המוקפדת והארוכה העם חוטא בנסיונות, ולוקה בחוסר אמונה בה'. החיים במדבר הם מעין סמל לחיים המלאים קשיים, ומעמידים את האדם בנסיונות, שלעתים הוא נופל בהם. מה אם כן ערכה של ההכנה? הספר מלמד שסופה של ההכנה הטובה להשפיע. בחינת סיפורי הנדודים בספר במדבר מעלה תהליך של התפתחות רוחנית, שבסופה העם מבין ששגה וקורא למשה "חטאנו כי דיברנו בה' ובך. התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש" (במ' כ"א 7).

החטיבה השלישית הוא סיומו של התהליך- סיום שאינו סיום. כעת ניתן להתכונן לכניסה לארץ בסיכום המסעות, בדיני הנחלות וערי מקלט. אולם יש לשים לב שגם לאחר התיקון יש עדין נפילות, כמו פרשת פנחס, אך הן קצרות ובסופו של דבר נבלעות במכלול.

סיומו של הספר אינו סוף הסיפור. ספר במדבר מסתיים בפתיחה חדשה, במסע חדש לארץ לישראל, שהרי זהו דרכו של עולם שאין המסע מסתיים אלא רצף מסעות אחוזים זה בזה.

בבואו לעסוק בחינוך – יוצא אדם למסע שלאחריו לא יהיה אותו אדם. חשבו על המסע שעבר על משה רבנו ממצרים לארץ ישראל. האם בסיומו הוא היה אותו משה שמלפני יציאת מצרים?! המסע כולל קשיים רבים, אך אלו הם חלק מן ההתעצמות וההכנה לתפקיד החשוב. המטען הרוחני איתו בא אדם יכול לשמש מקור אנרגיה וכח למסע הקשה הזה.

דבר נוסף. אל לא למחנך לחשוב שרק התלמידים יוצאים למסע.  המחנך אמנם מוביל את המסע, אך זהו מסע משותף. אם ההפריה היא רק חד צדדית, היא עקרה וסיכויה לחולל שינוי עמוק מועטים.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.